top

Bærekraftambisjon

Vi skal gjøre Fredrikstad til et enda bedre sted å bo, arbeide og besøke. Vi skal utvikle for generasjoner, ta miljø- og samfunnsansvar og generere verdier som kommer innbyggerne til gode.

Isegran Eiendom har valgt ut 4 av FNs 17 bærekraftsmål hvor vi har satt våre egne mål og tiltak.

Mål 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Vi skal forvalte og utvikle selskapets og fellesskapets verdier
 • Leverandør skal ha lønns- og arbeidsvilkår som oppfyller de til enhver tid gjeldende lovpålagte krav
 • Totalentreprenør og underentreprenører skal værelærlingebedrift
 • Ingen personskader eller ulykker i våre prosjekter
 • Mål om sykefravær for ansatte innenfor 4%
EKSEMPEL

Brødrene Ødegård Maskindrift fikk oppdraget med å bygge infrastruktur på prosjektet vårt på Brønnerødtoppen. Maskinentreprenøren er opplæringsbedrift og har HMS som sin høyeste prioritet.

Mål 11

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

 • Invitere til medvirkning for å utforme trygge, gode bomiljøer og nabolag, og legge til rette for sunn næringsutvikling og et rikt byliv
 • Vi skal ha miljøledelsessystem (Miljøfyrtårn-sertifisering) som sikrer at vi har definerte miljømål og en systematikk for å etterprøve og stadig forbedre målene våre.
 • Vi skal etterleve 10 strakstiltak for boligutviklere
 • BREEAM-sertifisering vurderes for prosjekter
 • Etterspørre innovasjon
EKSEMPEL

Sammen med Stor-Oslo Eiendom skal vi utvikle fremtidens Trosvikstranda. Vi har samarbeidet med Østfold Internasjonale Teater som bruker kunst for å bidra til bedre byutvikling og økt medbestemmelse. Dyktige illustratører har tegnet innspill og ideér fra innbyggerne. Det er også en åpen digital medvirkningsportal der folk kan komme med skriftlige innspill til Fremtidens Trosvikstranda.  Medvirkning | Trosvikstranda

Mål 12

Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Etterspørre fleksible og arealeffektive løsninger
 • Tilrettelegge for felleskaps- og delingsløsninger
 • Fokus på gjenbruk og ombruk
 • Kartlegge miljøbelastning for vesentlige bygningsprodukters livsløp (EPD – Environment Product Declaration)
 • 90% sorteringsgrad på avfall i prosjekter
 • Bruksanvisning for boligkjøpere (FDV) for å legge til rette for optimal drift og bruk
EKSEMPEL

På prosjektet Stjernehagen har vi fokus på å skape et inkluderende nabolag med et mangfold av mennesker. Ved å skape naturlige treffpunkt og gode fellesarealer legges det til rette for at beboerne kan møtes og være en del av et fellesskap.

Mål 13

Stoppe klimaendringene

 • Øke antall miljøsertifiserte leverandører
 • Bærekraftambisjon skal defineres på prosjektnivå
 • Klimagassregnskap og livsløpsvurderinger skal vurderes
 • Utnytte takflater
 • Nybygg skal oppnå energiklasse A eller B
 • Etterspørre fossilfri byggeplass
EKSEMPEL

Som byggherre har vi stor påvirkning på våre leverandører. Vi har som mål å øke miljøsertifiserte leverandører. Dark Arkitekter er vår arkitekt på prosjektet Brønnerødtoppen og har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2022. Line Solgaard Arkitekter er vår arkitekt på Stjernehagen og ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2024.

HVORFOR JOBBER VI MED BÆREKRAFT?

Eiendomsutvikling er en viktig innsatsfaktor for at by og lokalsamfunn skal få en bærekraftig utvikling og vekst.

I eierstrategien til Fredrikstad kommune står det at Isegran Eiendom skal bidra til bærekraftig by- og samfunnsutvikling, og drives på forretningsmessig basis. Dette er også nedfelt i selskapets vedtekter

Isegran Eiendom startet for alvor arbeidet med bærekraft våren 2022 med et tett samarbeid mellom administrasjonen og styret. Vi rådførte oss med andre eiendomsutviklere og miljørådgivere for å dra nytte av erfaringer fra andre seriøse aktører. Medlemskap i Norsk Eiendom ble etablert og selskapet signerte «10 strakstiltak for boligutviklere» september 2022.

10 ANBEFALTE STRAKSTILTAK

Strakstiltakene er basert på Eiendomssektorens veikart for 2050 og er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.

Signering av de 10 strakstiltakene høsten 2022 var for oss et første skritt på veien mot et seriøst bærekraftarbeid og en forpliktelse om å drive bærekraftig steds- og byutvikling. Strakstiltakene hjalp oss å med å konkretisere og implementere selskapets bærekraftambisjon i våre prosjekter.

Høsten 2023 hadde vi oppfølging fra Grønn Byggallianse hvor vi fikk bekreftet at vi oppfyller forpliktelsen og vi kan jobbe videre med å gjennomføre tiltakene i våre prosjekter.

Arbeidet med mål og tiltak er et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Miljøfyrtårn

Implementering av et miljøledelsessystem er strakstiltak nr. 1. Isegran Eiendom ble sertifisert som Miljøfyrtårn 12.07.2023. Vi var det første selskapet i Østfold som ble sertifisert etter de nye eiendomskriteriene som ble lansert 14. september 2022. Etablering av rutiner på HMS og internkontroll var en stor og viktig del av arbeidet med sertifiseringen.

For å bli sertifisert som Miljøfyrtårn skal det utføres en miljøkartlegging basert på fastsatte kriterier innenfor klima, miljø og arbeidsmiljø. Det er opp til selskapet selv å definere hvilke aktiviteter, forhold og egenskaper ved selskapets virksomhet som har vesentlig påvirkning på klima, miljø og arbeidsmiljø.

Isegran Eiendom har definert at våre aktiviteter med vesentlig påvirkning på klima, miljø og arbeidsmiljø er:

 • Byutvikling
 • Eiendomsutvikling
 • Innkjøp

Det er særlig i tidlig fase arbeid med regulering, planlegging og prosjektering hvor vi har størst påvirkning. Som byggherre har vi stor påvirkning på leverandører. Vi stiller krav i leveransebeskrivelser og kontrakter, og har fokus på løpende og god dialog med våre samarbeidspartnere.

Basert på miljøkartleggingen har Isegran Eiendom satt mål og tiltak som jevnlig følges opp internt og med en årlig innrapportering til Miljøfyrtårn innen 01. april. Innrapportering for år 2023 var selskapets første rapportering.

Bærekraftambisjon

Siste nytt

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.